کسب اطلاعات مفید از بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی
18 اردیبهشت کسب اطلاعات مفید از بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی

جمع آوری اطلاعات بازدیدکنندگان تجزیه تحلیل های صورت گرفته پس از نمایشگاه که با جمع آوری اطلاعات بازدیدکنندگان صورت می گیرد، حجم کار درگیر شده را کاهش می دهد. ...