اتحادیه چیست؟
24 شهریور اتحادیه چیست؟

اتحادیه در فرهنگ فارسی معین اینطور گفته شده است هر انجمنی که اهدافی مشترک داشته باشد یا تشکیلات صنفی برای حمایت از حقوق شغل و حرفة مشخص. اتحادیه در قانون اینط...